Knutepunktet

I Knutepunktet arbeidar vi for at born og unge med særskilte behov (synlege eller usynlege) skal få lyst til å vere fysisk aktive, trivast på trening og oppleve fellesskap med kvarandre.

I 2017 vart Energisenteret for barn og unge etablert. Energisenteret er forankra i Helse Bergen, men gjennom senteret skal vi ha brukarane i sentrum og sjå forbi organisasjonsgrensar dersom det er mest hensiktsmessig. Dette gjer vi gjennom Knutepunktet!

Meir konkret lagar vi gode modellar for samarbeid på tvers av offentlege og frivillige organisasjonar, og prøvar desse i trygge rammer. Det kan vere store, krevjande prosjekt som å vurdera korleis eige organisasjonsstruktur styrkar og svekker brukaranes moglegheit til å integrerast i aktivitet, eller meir avgrensa og handfaste prosjekt som å støtte etablering av nye behandlingforløp (Energiteamet PBU) eller utprøving av nye funksjonar på tvers (Energikonsulent). Ein viktig fellesnemnar er at vi tidleg i prosessar med nye prosjekt diskuterer ev. plassering i normal drift etter prosjektslutt, og held dette høgt gjennom heile utprøvinga, slik at gode resultat ikkje forsvinn i organisatorisk usemje.

Målsettingar

  • Vi skal lykkes med å integrere barn og unge med kroniske sykdommer og/eller ekstraordinære behov i organisert eller uorganisert fysisk aktivitet i eget nærmiljø
  • Brukerne av våre tjenester innen fysisk aktivitet og mestring skal oppleve overgangene som sømløse og koordinerte
  • Prosjekter som initieres og gjennomføres i Knutepunktet skal ha en plan for eventuell integrering i tjeneste i løpet av prosjektperiode

Involverte

Lars Peder Vatshelle Bovim

Helse Bergen
Lars.peder.vatshelle.bovim@helse-bergen.no

Paul Joachim Thorsen

Helse Bergen
paul.joachim.thorsen@helse-bergen.no

Frode Karlsen

Bergen kommune
frode.karlsen@bergen.kommune.no

Bodil Ryste

Vestland Idrettskrets
bodil.ryste@idrettsforbundet.no

Arne Hauge

Idrett Bergen Sør
dagligleder@idrettbergensor.no

Hanne Espe

Vestland Fylkeskommune
hanne.marthe.espe@vlfk.no