Kroppsøving og fysisk aktivitet

Møteplassen kroppsøving og fysisk aktivitet arbeidar for å auke deltaking i fysisk aktivitet og kroppsøving blant born og ungdom i barnehage, skulepliktig alder og i vidaregåande opplæring.

Gjennom diskusjonar, samhandling og prosjektarbeid på tvers av organisasjonane ynskjer vi å synleggjere kor viktig fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget er for både barn, ungdom og samfunn. Vi ynskjer å bidra til at fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget oppnår auka status både hjå elevar, lærarar, barnehagar, skuleleiarar, skuleeigarar, foreldre og samfunnet elles.

Møteplassen vil også arbeide for kompetanseheving og kunnskapsdeling i og rundt fysisk aktivitet i skule og i kroppsøvingsfaget. Dei siste åra har fokuset vore mest på kroppsøvingsfaget, fordi ein plass må ein starte. I framtida håpar vi å involvere fagfolk og ildsjeler innan fysisk aktivitet både i barnehage og skule.

Målsettingar

  • Auke statusen og forståinga av viktigheita av fysisk aktivitet og kroppsøving hos elevar, føresette, barnehagar, lærarar, skuleleiing lokalt og regionalt, politikarar lokalt og regionalt og tilsette i helsevesenet.
  • Auke fagleg kompetanse hos kroppsøvingslærarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.
  • Stimulere til oppretting av faglege møteplassar for dei som er engasjerte og involverte i kroppsøving og fysisk aktivitet i skule og barnehage.
  • Involvere studentar i prosjektaktivitet omhandlande fysisk aktivitet og kroppsøving.
  • Stimulere til auka samhandling og samarbeid mellom organisasjonar som direkte eller indirekte har interesse av born og ungdoms deltaking i fysisk aktivitet og kroppsøving

Involverte

Sissel Espe

Vestland fylkeskommune
sissel.espe@vlfk.no

Martin Kvalø

Vestland fylkeskommune
martin.kvalo@vlfk.no

Monica Håkansson

Bergen kommune
monica.hakansson@bergen.kommune.no

Jakob Gyring

Bergen kommune
jakob.gyring@bergen.kommune.no

Grethe Hillestad

Vestland Idrettskrets
grethe.hillestad@idrettsforbundet.no

Malene Joensen

Helse Bergen
malene.joensen@helse-bergen.no

Ellen Haug

Universitetet i Bergen
ellen.haug@uib.no

Ann Helen Odberg

Høgskulen på Vestlandet
ann-helen.odberg@hvl.no