Kroppsøving

Møteplassen Kroppsøving arbeidar for å auke deltakinga og statusen til kroppsøvingsfaget.

Gjennom diskusjonar, samhandling og prosjektarbeid på tvers av organisasjonane ynskjer vi å synleggjere kor viktig kroppsøvingsfaget er for både barn, ungdom og samfunn. Vi ynskjer å bidra til at kroppsøvingsfaget oppnår auka status både hjå elevar, lærarar, barnehagar, skuleleiarar, skuleeigarar, foreldre og samfunnet elles.

Møteplassen vil også arbeide for kompetanseheving og kunnskapsdeling i og rundt kroppsøvingsfaget. Dette gjer vi gjennom blant anna å arrangere fagdagar og webinar for kroppsøvingsinteresserte i Vestland.

Målsettingar

  • Auke statusen til kroppsøvingfaget hos elevar, føresette, lærarar, skuleleiing lokalt og regionalt, politikarar lokalt og regionalt og tilsette i helsevesenet.
  • Auke forståinga av kva kroppsøvingsfaget er, hos elevar, føresette, lærarar, skuleleiing lokalt og regionalt, politikarar lokalt og regionalt og tilsette i helsevesenet.
  • Auke deltaking- og fullføringsgrad i kroppsøvingsfaget.
  • Auke fagleg kompetanse hos kroppsøvingslærarar i grunnskule og vidaregåande opplæring.
  • Stimulere til oppretting av faglege møteplassar (nettverk og fagdagar) for dei som er engasjerte og involverte i kroppsøving i grunnskule og vidaregåande skule.
  • Involvere studentar i prosjektaktivitet som er knytta til kroppsøvingsfaget.
  • Stimulere til auka samhandling og samarbeid mellom organisasjonar som direkte eller indirekte har interesse av born og ungdoms deltaking i kroppsøving.

Involverte

Martin Kvalø

Vestland fylkeskommune
martin.kvalo@vlfk.no

Grethe Hillestad

Vestland Idrettskrets
grethe.hillestad@idrettsforbundet.no

Ann Helen Odberg

Høgskulen på Vestlandet
ann-helen.odberg@hvl.no

Åge Lauritzen

Høgskulen på Vestlandet
Age.Lauritzen@hvl.no

Helga Adland

Høgskulen på Vestlandet
Helga.Aadland@hvl.no

Håvard Ragnhildstveit

Vestland Fylkeskommune
Havard.Ragnhildstveit@vlfk.no

Yrjan Schnell Brun

Vestland fylkeskommune
Yrjan.Schnell.Brun@vlfk.no

Lena Skåtun

Helse Bergen

Linda Øvregard Røhme

Indre Sogn Fagnettverk
linda.rohme@luster.kommune.no

Anne-Marthe Lønstad Nilsen

Bergen Kommune
Anne-Marthe.Lonstad@bergen.kommune.no

Eowyn Saus

Ungdomsråd på tvers