Forskning og utvikling

Møteplassen Forsking og utvikling har som mål å styrke tverrfagleg og praksisretta forsking og utvikling innan idrett, fysisk aktivitet, folkehelse.

For å sikre kunnskapsbaserte tiltak, er det viktig med god dialog og kort veg frå praksisfeltet til forskningsfeltet, og motsett.

Vi rådgir dei andre møteplassane i Idrettsklynge Vest, samt vi stimulerar miljø til å løyse ut større midlar til forskningsprosjekt som fell under fagfeltet til Idrettsklynge Vest. Vi ser stor verdi i å styrke samarbeidet på tvers av organisajonar, fagdisiplinar og miljø gjennom gode møteplassar, og med det auke kunnskap og stimulere til meir forsking og utvikling om idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

Målsettingar

  • Vere eit rådgivande organ innan forsking og utvikling i dei ulike prosjektgruppene i Idrettsklynge Vest ved behov.
  • Vurdere og prioritere forskingsprosjekt Idrettsklynge Vest kan ha ei rolle i.
  • Vere pådrivarar og søkarar som kan løyse ut midlar til større forskingsprosjekt.
  • Arrangere tverrfaglege FOU seminar med tema som er aktuelle i Idrettsklynge Vest.
  • Vere døråpnarar for studentar som ynskjer å skrive bachelor-/masteroppgåve eller gjennomføre prosjekt på tema knytt til Idrettsklynge Vest.

Involverte

Ellen Haug

Universitetet i Bergen
ellen.haug@uib.no

Frida Mathisen

Universitetet i Bergen
frida.mathisen@uib.no

Silje Mæland

Universitetet i Bergen
silje.maeland@uib.no

Morten Kristoffersen

Høgskulen på Vestlandet
morten.kristoffersen@hvl.no

Gunnar Slettaløkken Falch

gunnar.slettalokken.falch@hvl.no

Turid Skrede

Vestland fylkeskommune
turid.skrede@vlfk.no